2011-01-11

او خال نه خالدی


ایروان دا خال قالمادی
او خال نه خال دیر اوزه دوزدورموسن
دئی گؤروم نه خال دیر اوزه دوزدورموسن
داها منده جان قالمادی
بو عمون دا جان قالمادی
او خال نه خال دی اوزه دوزدورموسن
دئی گؤروم نه خال دی اوزه دوزدورموسن
خال منیم یار منیم
اختیار منیم
خالقا نه دخلی اوزه دوزدورموشم
یاریم ددئییب دیر اوزه دوزدورموشم
ایراوان دا من ایشله رم
او خال نه خال دی اوزه دوزدورموسن
دئی گؤروم نه خال دیر قوشا دوزدورموسن
خنجریمی گوموشله رم
خنجریمی گوموشله رم
او خال نه خال دیر اوزه دوزدورموسن
آ گولوم نه خال دیر اوزه دوزدورموسن
خال منیم اختیار منیم
خالقا نه بورجوم اوزه دوزدورموشم
یاریم دئییب دیر قوشا دوزدورموشم
اوخویان : تیمور مصطفی اف
**

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>