2010-08-22

ایکی اؤزبک ماهنی سی

اولکر عبداللاه اوا
یوتیوب دا
قاراگؤز بوی بوی بوی
آلاگؤز بوی بوی
**
انور صبیراف
یوتیوب دا
آه آه آه واه واه واه
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>