2013-07-08

دور گل نازیلهالینده  سازی قربانی
ائیله مه نازی قربانی
اوللام او گؤزون قربانی
اؤلدورمه منی ، یاندیرما منی
دور گل نازیله – نازیله
صحبت سازیله – سازیله
نه باخیرسان یانی – یانی
اوللام او گؤزون قربانی
اول کی محبت هانی
اؤلدورمه منی ، یاندیرما منی 
دور گل نازیله – نازیله  
صحبت سازیله – سازیله
*
اوخویان : بابامیرزه اف 
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>