2013-07-07

یار یارعاشق گنجه لی داغلار اوی یار یار
دیبی یونجالی داغلار اوی یار یار
یاریندان آیری دوشن اوی یار یار
هاچان دینجلی داغلار اوی یار یار
عاشق ایللر اوزونو آی اوزونو
تئل سنبل لر اوزونو آی اوزونو
چکرم یار حسرتین اوی یار یار
آیلار ایللر اوزونو اوی یار یار
عاشق ایتکین دیاره اوی یار یار
دوشسون ایتکین دیاره اوی یار یار
یاری مندن ائیله ین اوی یار یار
دوشسون ایتکین دیاره اوی یار یار
عاشق ایللر اوزونو آی اوزونو
تئل سنبل لر اوزونو آی اوزونو
چکرم یار حسرتین اوی یار یار
آیلار ایللر اوزونو اوی یار یار 
*
اوخویان : رحیم شهریاری
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>