2010-01-09

مشهدی عباد - 1

مشهدی عباد سن بیزه
خوش گلیب بیزی شاد ائله دین
بیر دئی گؤروم نولدو کی
نولدوکی بیزی یاد ائله دین
آی کیشی سن اؤل من سنی
هامی دان بئتر یاد ائله رم
سن قیزی منه وئر گینن
گؤر نئجه سنی یاد ائله رم
بیر دئی گؤروم سن منه
جیب دولوایسه پولیلن
گل سنه من قیز وئریم
نه ایشین واردی دول ایله
پول وئریم می؟
وئرگینن
قیز وئره سن می ؟
وئره رم
تئز وئریم می؟
وئرگینن
تئز وئره سن می ؟
وئره رم
دئی گینن سن اول
آی سن اول
بس ائلیسه وئر الینی
دئگینن سن اول
بو سن اول
بس ائلیئسه وئر الینی
*
فیلم مشهدی عباد با ترجمه فارسی
به کوشش پدرام رحیمی
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>