2013-08-20

سونا بلبل لرسو آتدیم یارا دیدی ، سونا بلبل لر
الیم دیوارا دیدی ، سونا بلبل لر
دیلیم آغزیم قوروسون ، سونا بلبل لر
نه دئدیم یارا دیدی ، سونا بلبل لر
ائله یار یار دئییرلر هئچ منی دئمیرلر
آی سونا بلبل لر 
دریادا گمیم قالدی ، سونا بلبل لر
بیچمه دیم زمیم قالدی ، سونا بلبل لر
حسرتین منده قالدی ، سونا بلبل لر
منه دردلریم قالدی ، سونا بلبل لر
ائله یار یار دئییرلر هئچ منی دئمیرلر
آی سونا بلبل لر  
اوخویان : الناره عبدالعلی اوا
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>