2007-07-07

آی آمان یار الیندن

اوزیر حاجی بیک اوف - دو
گئده ک گزه ک باغچادا
آی آمان ؛ آی آمان ؛ آی آمان ؛ آمان
دوشسون گوزللر یادا
آی آمان ؛ آی آمان ؛ آی آمان ؛ آمان
ناغارات
آه آمان یار الیندن
آل آمان یار الیندن
آه آمان یار الیندن
آل آمان یار الیندن

بو داغلارین اوزونده
آی آمان ؛ آی آمان ؛ آی آمان ؛ آمان
جئیران اوتلار دوزنده
آی آمان ؛ آی آمان ؛ آی آمان ؛ آمان

ناغارات
آه آمان یار الیندن
آل آمان یار الیندن
آه آمان یار الیندن
آل آمان یار الیندن
باغا گیردیم نار اوچون
آی آمان ؛ آی آمان ؛ آی آمان ؛ آمان
ناری دردیم یار اوچون
آی آمان ؛ آی آمان ؛ آی آمان ؛ آمان
ناغارات
آه آمان یار الیندن
آل آمان یار الیندن
آه آمان یار الیندن
آل آمان یار الیندن
ماهنی : اوزیر حاجی بیکف 1954

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>