2007-07-07

قربانی

اوزیر حاجی بیک اوف - سه
الیمده سازین قوربانی
ائیله مه نازین قوربانی
اولارام گوزون قوربانی
ناغارات
ئولدورمه منی ؛ هی
یاندیر ما منی ؛ هی
دور گل نازیله ؛ هی ؛ نازیله ، آبالام
صحبت - سازیله ؛ هی ؛ ساز ایله
دورگل نازیله ؛ هی ؛ ناز ایله

نه باخیر سان یانی – یانی
اولوم گوزلرین قوربانی
او للکی محبت هانی ؟
ماهنی : اوزیر حاجی بیکف

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>