2007-07-07

یاخان دویمه له


یاخان دویمه له
آلیشدیم سینه داغیندان
یاخان دویمه له دویمه له
یاخان اود توتار آهیمدان
یاخان دویمه له دویمه له
اودلار یاخار غم سه گاهیم
یاخان دویمه له دویمه له
غمزه سیندن قالخدی آهیم
یاخان دویمه له دویمه له

حوسنونه گؤر کیم حیراندیر
قاش گؤزونله اونو یاندیر
یاخان دویمه له دویمه له
منه دیمه بئینیم قاندیر
یاخان دویمه له دویمه له
الله کئچمه ز گوناهیندان
یاخان دویمه له دویمه له

سیمسارین او قوشا ناردیر
عاغلیم باشیمدان آپاردی
اولدوم آخشام صاباحیمدان
یاخان دویمه له دویمه له
اودلار یاخار غم سه گاهیم
یاخان دویمه له دویمه له
اوخویان : بلال علی اوف

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>